Om oss

Personvern i Modhi Norge

I Modhi Norge er vi opptatt av å beskytte personopplysningene vi har om våre skyldnere og andre. Du som skyldner skal være trygg på at Modhi Norge ivaretar dine personopplysninger i tråd med regelverket, og at informasjonen oppbevares på en god og sikker måte.

Personvernerklæring
Det skal være enkelt å skaffe informasjon om hvordan Modhi Norge behandler dine personopplysninger og en nærmere forklaring på hva vår taushetsplikt innebærer for ditt personvern. I denne personvernerklæringen skal du som rettighetshaver kunne tilegne deg mer informasjon om hva det innebærer å ha personopplysninger registrert hos oss.

Vi behandler personopplysninger om deg som skyldner eller bruker av våre nettsider. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som individ. Det kan være navn, fødselsnummer, adresse, opplysninger om din finansielle situasjon, gjeldsgrad, transaksjon- og kreditthistorikk, helseopplysninger med mer. Vi har også personopplysninger om andre som er tilknyttet ditt skyldnerforhold hos oss.

Modhi Norge har taushetsplikt og er pålagt å sørge for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker og lovlig måte i tråd med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Kontakt oss
Personvernombud i Modhi Norge AS
Liv Marit Wold – med link til DPO@modhi.no

Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting, kan du benytte vårt kontaktskjema eller sende en e-post til vårt personvernombud. Vi vil svare deg så snart som mulig, og innen 30 dager. Dersom det skulle oppstå forsinkelser gir vi deg beskjed, herunder en begrunnelse på hvorfor din tilbakemelding blir forsinket, inkludert informasjon om når du kan forvente en tilbakemelding.

1. Hvilke personopplysninger oppbevarer vi?

Her får du mer informasjon om hvilke personopplysninger Modhi Norge oppbevarer og hvor opplysningene stammer fra.

Kategorier av personopplysninger
Identifikasjon: navn, fødselsnummer, statsborgerskap og andre identifikasjonsnummer utstedt av offentlige myndigheter.
Kontaktinformasjon og annen generell informasjon: telefonnummer, e-postadresse, adresse, IP adresse, fødselsdato, opplysninger fra skyldner som danner sakshistorikk.
Finansiell informasjon: type gjeldsavtale, transaksjonsdata, kreditthistorikk, inntektsopplysninger, eiendeler, arbeidsgiverinformasjon, annen finansiell informasjon fra offentlige myndigheter.
Lydopptak: opplysninger som oppgis i samtaler der det er samtykket til opptak.
Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted, opplysninger knyttet til arbeidet mot hvitvasking.
Særlige kategorier av opplysninger: helseopplysninger, i noen tilfeller kan det forekomme at det oppbevares opplysninger om straffbare forhold og om medlemskap i fagforeninger dersom slike opplysninger inngår i dokumenter vi får tilsendt fra deg som skyldner, eller fra offentlige myndigheter i forbindelse med din inkassosak.
Opplysninger som du oppgir: for eksempel årsaken til manglende betaling, personlige forhold, familieforhold, arbeidsrelaterte problemer mm, samt opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale tjenester som din omtrentlige geografiske plassering.

Hvor kommer opplysningene fra?
De personopplysningene vi har registrert på deg vil vi i hovedsak innhente fra våre oppdragsgivere og deg som registrert. Vi mottar som regel opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-post og kopi av gjeldsavtale fra kreditor.

For å dokumentere saksbehandlingen og ta best mulige beslutninger registrerer vi kontaktinformasjon og annen informasjon som du oppgir når du benytter deg av våre tjenester. Vi oppbevarer også informasjon som du frivillig sender oss i forbindelse med din inkassosak. Modhi Norge tar vare på informasjon som har betydning for ditt skyldnerforhold eller som skal brukes til analyseformål, eksempelvis for å forbedre vår kundeservice.

Gjennom skyldnerforholdet kan vi også få opplysninger om økonomiske transaksjoner, eiendeler, helseopplysninger mv. Vi kan også få opplysninger fra offentlige myndigheter i forbindelse med innfordring av din utestående gjeld.

Vi kan også få opplysninger fra andre kilder, som for eksempel Det sentrale folkeregisteret, Skatteetaten og NAV, samt andre tredjeparter som kredittopplysningsforetak og andre finansforetak.

Du kan når som helst logge inn fra vår nettside for å få en oversikt over noen av personopplysninger vi har tilknyttet ditt skyldnerforhold.

2. Hva brukes registrerte personopplysninger til, og hvordan brukes disse? Trykk her for en rask oversikt

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er at vi skal kunne innfordre din gjeld på en effektiv og lovlig måte, og for å kunne levere best mulige tjenester til våre oppdragsgivere og deg som bruker av våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget for aktiviteter som knytter seg til inkasso følger av lov, jf. blant annet inkassoloven § 8 om god inkassoskikk, jf. GDPR art. 6. For andre tjenester opptrer vi som databehandler og behandler dine personopplysninger etter vår oppdragsgivers instruksjoner. Dette gjelder tjenester som ligger innenfor området fakturering, reskontroadministrasjon og purretjenester.

Vi vil foreta kredittvurderinger av deg som skyldner og bruke data fra ulike kilder, for eksempel fra kredittopplysningsbyråer eller andre saker vi har på deg og benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi har om deg er oppdaterte og korrekte. Vi vil også dele dine personopplysninger med godkjente tredjeparter, som kredittopplysningsbyråer, gjeldsregistre mm.

Modhi Norge vil også bruke dine opplysninger til administrasjon, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger, faktureringer og purringer.

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, slik at vi skal kunne sikre at de fungerer på best mulig måte.

Forebygging og avdekking av svindel og annen kriminalitet
Modhi Norge er underlagt lover og regler som pålegger oss risikostyring og rapporteringsplikter. Blant annet innrapporterer vi til Skatteetaten, samt foretar undersøker om mistenkelige transaksjoner etter hvitvasking- og terrorfinansieringsloven for våre rapporteringspliktige oppdragsgivere.

Vi innfordrer store verdier og har derfor et stort samfunnsansvar. På denne bakgrunn kan vi bidra til å forebygge og avdekke svindel, kriminalitet og terrorhandlinger. Personopplysninger kan derfor brukes til å forbygge, avdekke og oppklare hvitvasking og andre straffbare handlinger. Opplysningene kan innhentes og utleveres til banker, finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstid vil være minst fem år etter registrering.

Våre oppdragsgivere kan være pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner etter hvitvasking- og terrorfinansieringsloven til Økokrim.

Lagring av opplysninger ved bruk av kommunikasjonsverktøy
Vi bruker telefon og e-post som kommunikasjonsverktøy. Når du som skyldner ringer inn til oss blir opplysninger du oppgir i samtalen lagret i vårt inkassosystem. Modhi Norge gjennomfører utring hvor det i noen tilfeller foretas opptak. Vi gjennomfører kun opptak hvis du på forhånd har samtykket til dette. Ved e-post utveksling lagres e-postene i et eget dokumentarkiv.

Modhi Norge kan pålegges å utlevere informasjon til offentlige myndigheter og andre som i henhold til lov kan kreve slik utlevering. Denne typen informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Merk at du som skyldner kan kreve innsyn i de opplysningene vi oppbevarer om deg.

3. Hvem utleverer vi personopplysninger til

Internt i konsernet
De personopplysningene vi behandler er underlagt taushetsplikt. Alle våre ansatte har signert taushetserklæring, og denne gjelder også for selskaper i samme konsern. Personopplysninger vil også utleveres til annet foretak innad i konsernet når slik utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav som følger av lov.

Personopplysninger vil i utgangspunktet ikke bli utlevert til tredjeland. I tråd med gjeldende regelverk ønsker vi å opplyse om at overføring til tredjeland kan skje siden vi og våre oppdragsgivere bruker databehandlere som har underleverandører utenfor EU/EØS, som eksempelvis Microsoft. Det er opprettet tiltak og retningslinjer som skal forhindre overføring til tredjeland.

Til andre private og offentlige virksomheter
Registrerte personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter der slik opplysningsplikt følger av lov. I utgangspunktet overfører vi ikke midler til utlandet, men det kan forekomme dersom det registreres en overbetaling og den opprinnelige betalingen kommer fra utlandet. Ved utenlandinkasso benytter vi våre samarbeidspartnere i enkelte andre land. Dersom våre samarbeidspartnere mottar en betaling, vil betalingen overføres til oss og motsatt. I slike situasjoner vil det være mottakerlandet som bestemmer i hvilken grad personopplysningene kan utleveres til offentlige myndigheter, tilsynsmyndigheter eller andre kontrollorganer, eksempelvis for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning eller i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

4. Automatisert behandling

Med automatiserte avgjørelser menes en objektiv avgjørelse som beror på en systematisert prosess uten menneskelig innblanding. I situasjoner der automatiserte avgjørelser har en rettsvirkning eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan vi bare gjennomføre en slik avgjørelse dersom det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale du er part i, der lovgivningen pålegger eller åpner for slik adgang, eller der det baseres på et samtykke du har gitt.

I forbindelse med inkassovirksomheten utarbeides ulike scoringer. Informasjonen som følger av scoringen, vil danne grunnlag for et automatisert forslag til videre behandling av din inkassosak. For deg som skyldner betyr scoringen at vi analyserer data og mottar et scoringsresultat som gir en anbefaling på hvordan saken bør håndteres videre i inkassoløpet. Vi vurderer at den automatiserte behandlingsprosessen ikke har noen rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter, ettersom prosessen ikke innvirker på dine rettigheter og forpliktelser. I tillegg vil det kreves en vurdering før det iverksettes eventuelle rettslige skritt.

Du som skyldner har rett til å be om menneskelig inngripen i en automatisert avgjørelse, herunder til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt.

5. Hvor lenge beholder vi personopplysninger

Personopplysningene vil som hovedregel oppbevares så lenge du har et eksisterende skyldnerforhold til våre oppdragsgivere. Vi sletter eller anonymiserer personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre behandling skal eller kan fortsette etter annen lovgivning. Eksempelvis er vi i henhold til bokføringsloven pålagt å oppbevare regnskapsspesifikk informasjon opptil 5 år etter at kravet er innfridd.

På det tidspunktet hvor oppbevaring av informasjon ikke lenger er forenlig med formålet vil personopplysningene slettes eller anonymiseres. Når personopplysningene er anonymisert kan de ikke lenger knyttes til deg som fysisk person.

Merk at dersom det er innhentet samtykke fra deg i forbindelse med lydopptak kan du når som helst trekke tilbake dette.

6. Roller og ansvar
Modhi Norge er et inkassoselskap som inndriver fordringer på vegne av sine oppdragsgivere. Siden et inkassoselskaps behandling av personopplysninger om en skyldner er av selvstendig karakter, og fordi en kreditor ikke uten videre kan kreve innsyn i opplysninger selskapet har fått under inndrivelsesprosessen, er Modhi Norge å betrakte som behandlingsansvarlig i tråd med personvernregelverket. For innfordringsaktiviteter som skjer før kravet oversendes til inkasso er det oppdragsgiver som er Behandlingsansvarlig. For informasjon om dine personopplysninger i forbindelse med fakturering, reskontroadministrasjon og purretjenester, ber vi deg vennligst kontakte din avtalepart som er behandlingsansvarlig.

Inkassovirksomhet reguleres av Inkassoloven av 13. mai 1988, som gir Modhi Norge behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger.

En databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. I tråd med GDPR artikkel 28 har Modhi Norge inngått avtaler med leverandører om databehandling. Vi har egne databehandleravtaler som regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører.

Overføring av personopplysninger ut av EU/EØS er i utgangspunktet forbudt, med mindre det foreligger et overføringsgrunnlag, som nødvendige garantier fra behandlingsansvarlig og databehandler. Dersom vi eller en av våre databehandlere bruker en leverandør som opererer utenfor EU/EØS benyttes EUs standardavtale i tråd med Personvernrådets (EDPB) sin veiledning.

7. Dine individuelle rettigheter

Har du en inkassosak eller en ubetalt faktura hos oss, eller nylig har hatt det, behandler Modhi Norge personopplysninger om deg. Når vi har registrerte opplysninger om deg har du som individ et sett med tilhørende rettigheter, som krav på informasjon, innsyn, sletting, reservasjon, begrensing, korrigering og dataportabilitet. Disse rettighetene følger av personvernforordningen kapittel 3. I det følgende vil vi informere deg om dine rettigheter.

Mener du at Modhi Norge ikke behandler dine personopplysninger slik regelverket krever, kan du sende oss en klage og/eller klage oss til Datatilsynet.

Rett til informasjon.
Du har rett på informasjon om hvordan Modhi Norge behandler dine personopplysninger. Din rett på informasjon sikrer at du kan forstå hvorfor og hvordan dine personopplysninger blir behandlet, mulige konsekvenser og hvilke øvrige rettigheter du innehar.

Vi plikter å oppgi informasjon om identitet og kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og personvernombudet, formål og rettslig grunnlag for behandlingen, hvor lenge opplysningen lagres og hvilke kriterier som gjelder for lagringstid, dine rettigheter og hvilken adgang det er til å fremsette klager. Dersom berettigede interesser forfølges plikter vi å oppgi disse, samt eventuelle mottakere og/eller kategorier av mottakere. Vi plikter også å oppgi informasjon om eventuell overføring til tredjestat eller internasjonale organisasjoner, din mulighet til å trekke tilbake et samtykke samt automatiserte avgjørelser.

Rett til innsyn
Du har rett til innsyn i personopplysningene som er samlet inn om deg. Retten til innsyn bidrar til at du kan sjekke at behandlingen er lovlig, at opplysningene er korrekte og er en forutsetning for utøvelse av individuelle rettigheter. Ved bruk av innsynsretten skal vi bekrefte om personopplysninger behandles, gi innsyn i konkrete opplysninger samt informasjon om formål, lagringstid, rettigheter m.m.

Det finnes likevel unntak fra retten til innsyn, eksempelvis der en slik rettighet kan krenke andre individers rettigheter og friheter, jf. GDPR artikkel 15 (4). I tillegg følger det enkelte spesifikke unntak i personopplysningsloven §§ 16 og 17. Dette er typisk i situasjoner hvor vi er underlagt taushetsplikt eller der vi må holde informasjonen hemmelig av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Unntak vil også gjøres gjeldende der opplysningene bare finnes i dokumenter utarbeidet for den interne saksforberedelse og der unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Vi plikter å gjennomføre sikkerhetskontroll ved innsyn, herunder identifisering av den registrerte jf. GDPR artikkel 12 (1). Det samme gjør seg gjeldende ved oversendelse eller utlevering. Modhi Norge har også rett til å kreve betaling etter GDPR artikkel 12 (5), dersom du som krever innsyn etterspør ekstra kopier eller ved åpenbare grunnløse eller gjentatte forespørsler.

Flere av personopplysningene vi har på deg som skyldner kan du finne ved å logge inn her. Dersom du ikke har anledning til å logge deg på via våre nettsider eller på annen måte ikke kan lese elektroniske dokumenter sender vi deg informasjon per post.

Rett til korrigering
Opplysningene Modhi Norge har om deg skal være korrekte og nødvendige. Derfor kontrollerer vi våre opplysninger mot Det sentrale folkeregisteret og andre kilder. Du som skyldner har rett til å korrigere feilaktige- eller mangelfulle opplysninger. Retten til korrigering sikrer etterlevelse av et viktig prinsipp i personvernsforordningen, riktighetsprinsippet, som følger av artikkel 5 (1) bokstav d.

Din rett til korrigering av opplysninger gjelder imidlertid kun feilaktige objektive opplysninger. Det følger av retten til korrigering en plikt til å varsle enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger som har vært gjenstand for korrigering, jf. GDRP artikkel 19.

Rett til sletting
Du som skyldner har rett til å be om at dine personopplysninger skal slettes. Det vil ikke være anledning til å be om sletting dersom det foreligger gode grunner til fortsatt behandling.

Personopplysninger skal slettes når behandlingen ikke lenger er nødvendig i lys av formålet, eller der hvor samtykke trekkes tilbake, og det ikke finnes annet behandlingsgrunnlag. Du har også en rett til å få dine personopplysninger slettet der en innsigelse mot en behandling er vellykket, der hvor behandlingen er ulovlig eller der det foreligger en rettslig plikt til sletting. Det er likevel nærliggende å understreke at retten til å kreve sletting ikke har forrang i situasjoner hvor det også er lagringsplikt i henhold til lov eller forskrift.

Modhi Norge sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene kan oppbevares med bakgrunn i annen lovgivning.    

Rett til begrensing
Du har rett til å begrense vår bruk av dine personopplysninger i visse situasjoner. På denne måten oppnår du mer kontroll over vår behandling av dine opplysninger. En slik rett gjør seg særlig gjeldende dersom det er fremmet en innsigelse. I slike tilfeller har du en rett til å kreve at behandlingen av dine opplysninger begrenses frem til innsigelsen er vurdert. Det samme gjør seg gjeldende dersom riktigheten av personopplysningene bestrides. Da kan du som skyldner kreve begrenset behandling frem til korrektheten er vurdert. Etter GDPR artikkel 18 (2) kan likevel begrensede personopplysninger lagres og brukes i forbindelse med rettskrav. Modhi Norge har varslingsplikt dersom andre får innsyn i opplysningene, herunder en plikt til å varsle deg som skyldner hvis begrensingen oppheves, jf. GDPR artikkel 19 og 18 (3).

Dersom du har et særlig behov for skjerming av dine personopplysninger, eksempelvis at antall ansatte som har innsyn og tilgang til dine opplysninger begrenses, kan dette vurderes ved at du tar kontakt med oss.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format. Dataportabilitet innebærer rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig, dersom det er teknisk mulig. En slik overføring fordrer likevel at behandlingen baseres på samtykke eller avtale med den part opplysningene ønskes overført til.

Retten til reservasjon
Under gitte omstendigheter har du som skyldner hos oss anledning til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Reservasjonsretten bidrar til at du får mer kontroll, og åpner for at det kan foretas en individuell vurdering basert på særlige forhold knyttet til deg som fysisk person. I situasjoner hvor du benytter deg av din reservasjonsrett og fremsetter en innsigelse vil behandlingen begrenses til kun lagring frem til innsigelsen er vurdert, med mindre det foreligger annet behandlingsgrunnla

8. På denne måten sikrer vi dine personopplysninger

Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at dine er personopplysninger er sikre hos oss. Vi vil nå gjøre rede for hva vi gjør for å trygge dine opplysninger og forebygge mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak
Vi i Modhi Norge er etter personopplysningsloven og personvernforordningen underlagt en rekke plikter som har til formål å sørge for at dine personopplysninger behandles på en sikker, transparent og effektiv måte. I vårt selskap starter sikkerhetsarbeidet før eventuell implementering av nye løsninger eller systemer. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer for å unngå eventuelle feil og svakheter. De løsningene og systemene som benyttes er under kontinuerlig overvåkning og oppdateres jevnlig slik at feil unngås eller oppdages snarlig.

Modhi Norge har rutiner og policyer for å ivareta og sikre de personopplysningene vi behandler. Konsernet har dedikerte ressurser som arbeider med å håndtere sikkerhetshendelser og driver forebyggende arbeid slik at dine personopplysninger ikke settes i fare.

I Modhi Norge arbeides det kontinuerlig med ivaretakelse av systemsikkerhet. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikling av andre tiltak som understøtter den sikkerheten som allerede er på plass. Viktige tiltak som allerede er etablert er blant annet et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll, kontrollrapporter, avvikshåndtering og kontinuerlig opplæring og kurs. Alle våre ansatte får jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet. På denne måten sikrer vi at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge.

9. Status

Ved utvikling og forbedring av våre løsninger og tjenester kan det være nødvendig å oppdatere denne personvernerklæringen. På denne måten sikrer vi at du får korrekt informasjon om hvordan Modhi Norge ivaretar dine personopplysninger. Vi arbeider for å sikre at personvernerklæringen til enhver tid er oppdatert i forhold til hvordan vi i Modhi Norge behandler personopplysninger.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 01.03.2022.

10. Slik bruker vi informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker vår nettside, samtidig som vi ønsker å yte vårt beste for å gi deg som skyldner det du trenger.

Analyseverktøy og statistikk gjør oss bedre

Våre nettsider benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies). Har du logget inn på våre nettsider kan vi bruke informasjonen til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med å samle inn informasjonen er å skreddersy nettsidene etter brukerens behov.

Vi måler aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som brukertilpasninger og sideopplevelse, og innstillinger for bruk av informasjonskapsler.

Brukertilpasninger og sideopplevelser

Informasjonskapsler brukes for å støtte din opplevelse av vår nettside. De gir oss «hukommelse» på den tidligere bruk og grunnlag for optimalisering av innhold og løsninger.

Modhi Norge bruker informasjonskapsler til å måle dine adferdsmønstre på våre nettsider. Informasjonen kan også brukes til å bygge interesse- og bruksprofiler.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler

Du kan slette registrerte cookies i nettleseren. Vi gjør likevel oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer optimalt.

nettvett.no kan du sjekke hvilke informasjonskapsler som er satt på din maskin og hvordan du kan administrere bruken. 


Brudd på personvern
Forslag her til et kontaktskjema, hvor den registrerte kan gi oss en tilbakemelding ved bruk av skjemaet. Skjemaet sendes til DPO@modhi.no


Nyttige lenger
nettvett.no
datatilsynet.no
slettmeg.no
finansklagenemda.no
finanstilsynet.no