Om oss

Personvernerklæring

Vi i Modhi Norge har taushetsplikt og vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet på en sikker måte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som skyldner hos oss.

Behandlingsansvarlig

For tjenestene vi leverer innenfor inkassoområdet vil vi være behandlingsansvarlig. For andre tjenester opptrer vi som databehandler og behandler dine personopplysninger etter vår kundes instruksjoner. Dette gjelder tjenester som ligger innenfor området fakturering og reskontroadministrasjon. For informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forhold til disse tjenestene, ber vi deg vennligst kontakte din avtalepart som er behandlingsansvarlig.

Administrerende direktør i Modhi Norge er behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres i våre ulike registre.

Slik ivaretar vi ditt personvern og vår taushetsplikt

Dette bruker vi personopplysninger til
Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Modhi Norge behandler følgende kategorier av personopplysninger:
 • Identifikasjonsinformasjon som navn fødselsdato og personnummer.
 • Kontaktopplysninger som telefonnummer, adresse, e-postadresse, IP adresse.
 • Finansiell informasjon som inntektsopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, betalingsanmerkninger, eiendom, bil, annen aktiva, arbeidsgiver, stillingstittel. 
 • Opplysninger som du gir oss for å behandle din sak best mulig, for eksempel årsaken til manglende betaling, personlige forhold, familieforhold, arbeidsrelaterte problemer. 
 • Særlige kategorier av personopplysninger som informasjon om straffbare handlinger, fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, for eksempel teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre digitale kanaler (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.). Les mer under «Navigasjonsinformasjon» som beskriver dette grundigere. (Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.)


Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal levere våre produkter og tjenester til våre oppdragsgivere. Konkret innebærer dette:

 • Inkasso av forfalte fordringer vi har fått i oppdrag å innfordre på vegne av våre oppdragsgivere. Inkasso er regulert i Inkassoloven av 13. mai 1988 og gir oss et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Vi vil foreta kredittvurderinger og bruke data fra ulike kilder, f.eks., kredittopplysningsbyråer, historiske saker vi besitter om deg og benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte. Vi vil også dele dine personopplysninger med godkjente tredjeparter, som eksempel kredittopplysningsbyråer.
 • Fakturere og føre reskontro for vår oppdragsgiver. Som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, betalinger, faktureringer og purringer.
 • Salg og markedsføring av våre produkter og tjenester.

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at de fungerer slik de skal.

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med vår oppdragsgiver eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg.

Personopplysninger som hentes inn, registreres og utleveres av oss

For å kunne innfordre en forfalt fordring på vegne av vår oppdragsgiver, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra vår oppdragsgiver og deg som registrert

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi ha innhentet fra vår oppdragsgiver, deg som registrert, kredittopplysningsbyråene og andre offentlige registre.

Utlevering av personopplysninger

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til annen virksomhet som har rett til å bruke opplysningene, som eksempel vår oppdragsgiver og kredittopplysningsbyråer. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Internt i Modhi Norge

Det er nødvendig for våre medarbeidere å ha tilgang til dine personopplysninger for å kunne behandle din sak hos oss. Alle i Modhi Norge har derfor signert på taushetserklæring.

Som en del av vårt samfunnsansvar og samfunnsrolle, leverer vi også anonymisert statistikk, scorekort og analyser der dine personopplysninger kan være benyttet som grunnlag.

Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes til å utvikle vår virksomhet. Der det er nødvendig å sikre dine personopplysninger, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i våre IT-systemer, og dine personopplysninger brukes da slik de fremstår.

Til andre private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil kun bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. For å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte kan vi også utlevere opplysninger til tredjeparter i en betalingstransaksjon.

Bruk av databehandlere

Modhi Norge har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. I de tilfellene vi bruker leverandører utenfor EU/EØS, inngår vi EUs standardkontrakter med databehandlere som behandler personopplysninger. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Bruk av analyse og datavarehus

For å utføre arbeidet med inkassotjenester og samtidig sikre overholdelse av god inkassoskikk gjennomfører Modhi Norge ulike analyser. Dette innebærer at leverandøren av analysetjenestene beholder anonyme analyseresultater i sitt datavarehus, for utvikling av analyseverktøyene.

Slik sikrer vi personopplysninger

Det er viktig at du føler deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du se hva vi gjør for å trygge opplysninger mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Tekniske, organisatoriske og administrative
sikkerhetstiltak

Allerede under utvikling av nye løsninger og systemer begynner arbeidet med sikkerhet. Vi vurderer funksjonalitet mot risiko og sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter unngås i det lengste. Løsninger og systemer som er i produksjon og behandler dine opplysninger blir kontinuerlig oppdatert og overvåket slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

Modhi Norge har som et selskap i SpareBank1 Gruppen gode rutiner for å ivareta og sikre de personopplysningene vi behandler. SpareBank 1 har et eget team som ene og alene arbeider med å håndtere sikkerhetshendelser og sikkerhetshull som kan sette dine personopplysninger i fare. Dette teamet jobber også med systemer som ligger utenfor SpareBank 1, f.eks. falske nettsider som lurer kunder til å legge ingen personopplysninger og andre hemmeligheter. 

SpareBank 1 arbeider kontinuerlig med å ivareta sikkerheten i systemer og løsninger. Dette innebærer blant annet riktig bruk av sikkerhetsteknologi, som kryptering og brannmurer, samt utvikle andre tiltak som understøtter sikkerheten hos SpareBank 1. I Modhi Norge har vi et solid kvalitetsstyringssystem. Der har vi samlet alle våre prosesser og rutiner. Alle ansatt i Modhi Norge får jevnlig opplæring i informasjonssikkerhet slik at de som behandler dine personopplysninger har god kjennskap om hva som skal til for å holde dine opplysninger trygge. 

Dine rettigheter

Har du en inkassosak hos Modhi Norge, behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Modhi Norge kontrollerer våre opplysninger opp mot folkeregisteret og andre kilder.

Modhi Norge sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen.

Begrensing av personopplysninger

Du har krav på at behandlingen av dine personopplysninger skal være begrenset dersom:

 • Du bestrider riktigheten av dine personopplysninger 
 • Behandlingen er ulovelig
 • Behandling av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålet
 • Du har innsigelser mot behandlingen

Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kun kan behandle dine personopplysninger etter ditt samtykke. Unntaket er dersom behandlingen skjer i forbindelse med en rettslig prosess, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.

Få dine opplysninger utlevert i maskinlesbart format (dataportabilitet)

Du har i visse tilfeller rett til å få med deg dine egne opplysninger som du har gitt til oss, i et maskinlesbart format. Dette gjelder informasjon du har gitt oss basert på samtykke eller avtale og hvor opplysningene er lagret digitalt. Du har også rett til å be om overføring av denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig.

Innsigelse mot behandling

I noen tilfeller har du rett til å protestere (innsigelsesrett) på en behandling av personopplysninger Modhi Norge gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din situasjon, det kan for eksempel være hvis du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan vise overbevisende og legitime grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan imidlertid alltid behandle dine personopplysninger dersom det kreves for å bestemme, utøve eller forsvare juridiske krav.

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Automatiserte avgjørelser

Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. 

I forbindelse med inkassovirksomheten scorer vi sakene. Informasjon om deg vil danne grunnlag for automatiserte forslag eller avgjørelser om videre håndtering gjennom en prosess. Prosessen betyr at vi vil motta en automatisk indikasjon på hvordan vi bør fortsette å håndtere saken, ved å si noe om sannsynligheten for at du vil betale gjelden, eller om vi skal overlevere saken til rettslig inndrivelse (i lys av for eksempel tidligere betalingshistorie, gjeld og inntekt).

Vi anser ikke den automatiserte beslutningsprosessen for å ha rettsvirkning eller påvirke deg på andre måter, da denne prosessen ikke påvirker dine rettigheter og forpliktelser. I tillegg skal eventuelle rettslige skritt bli godkjent/signert av en fysisk person.

Mulighet til å klage

Hvis du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler din personlige informasjon, vennligst kontakt vårt personvernombud, Liv Marit Wold, liv.marit.wold@modhi.no

Hvis du mener at Modhi Norge ikke behandler personopplysningene på måten regelverket krever, kan du klage til oss og eventuelt klage til Datatilsynet.

Navigasjonsinformasjon

Informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier i våre digitale kanaler. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre digitale kanaler som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

Vi kan kombinere informasjon fra informasjonskapsler med andre opplysninger vi har registrert om deg og ditt kundeforhold når det er tillatt etter gjeldende rett eller du har gitt oss ditt samtykke.

Innstillinger for bruk av informasjonskapsler

Ved å bruke våre digitale kanaler med en nettleser hvor innstillingene gjør det mulig å lagre cookies på enheten samtykker du til vår bruk av cookies.

Du kan slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. Dersom du blokkerer for conecto.no, vil det ikke være mulig å logge inn i nettbanken.

nettvett.no kan du sjekke hvilke kapsler som er satt på din maskin og hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler.

Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (for eksempel Facebook sine sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis.

Loggfiler

Informasjon om din enhets spesifikasjoner, programvare og ditt besøk samles inn automatisk av oss. Denne informasjonen kan for eksempel inkludere IP-adressen din, type nettleser, domenenavn, internettleverandør, filer sett (HTML-sider, grafikk e.l.), operativsystem, tilgangstid og hvor du ankom våre digitale kanaler fra.

Sporingspiksler (F.eks Clear gifs, web beacons, web bugs)

Vi bruker sporingspiksler (også kalt for clear gifs, web beacons, web bugs), som hjelper oss med å forbedre våre digitale kanaler, ved å fortelle oss hvilket innhold som blir vist. Sporingspiksler er små grafikkelementer med en unik identifikator, lik funksjonen til informasjonskapsler, og brukes til å spore atferden til brukere på nett. I motsetning til informasjonskapsler, som er lagret på brukerens harddisk, er sporingspiksler usynlig bakt inn i våre digitale kanaler, eller i e-poster. Dette lar oss måle effekten av markedsføringen vår. Vi knytter informasjonen vi samler opp fra e-poster til kundens personlige informasjon.

Bildeopptak ved kameraovervåking
Modhi Norge bruker kameraovervåkning for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Vi har kameraovervåkning utenfor våre lokaler.

Brukervilkår for våre digitale kanaler

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene:

Tillatt bruk
Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til et ikke-kommersielt, personlig formål, og /eller for å lære om Modhi Norge sine produkter og tjenester, lagre utdrag på din datamaskin, skrive ut eller kopiere og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.
Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

 • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene. 
 • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
 • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
 • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
 • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
 • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
 • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
 • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som Modhi Norge tilbyr for tilgang til kanalene.
 • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
 • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover. 
Opphavsrett og varemerker
Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er Modhi Norge eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. Modhi Norge har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. Modhi Norge sin logo og andre merker som brukes av Modhi Norge fra tid til annen er varemerker og Modhi Norge sin eiendom.
Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss
Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.
Linker til tredjepartsnettsider
Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at Modhi Norge bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. Modhi Norge er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. Modhi Norge er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.
Nedlasting av filer
Modhi Norge kan ikke garantere eller stå inne for at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.
Ansvarsfraskrivelse/begrensning av ansvar
Modhi Norge og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti. Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal Modhi Norge og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om Modhi Norge eller noen av Modhi Norge sine partnere har blitt informert om muligheten for skade.
Erstatning
Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Modhi Norge, dets morselskap, datterselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.