Åpenhetsloven i Modhi

Modhi jobber systematisk for å møte Åpenhetsloven og dens krav til aktsomhetsvurderinger. Modhi har, sammen med SpareBank 1 Alliansesamarbeidet, styregodkjent en rekke policyer og retningslinjer som skal sikre anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.  

Av de styregodkjente retningslinjene inngår etiske retningslinjer, som skal bidra til bevissthet om og etterlevelse av holdninger og verdigrunnlag blant våre ansatte når det gjelder respekt for grunnleggende menneskerettigheter, samfunnsansvar, miljø og bærekraft. Hvordan ansatte skal jobbe for å bidra til bekjempelse av hvitvasking, korrupsjon og finansiering av terrorvirksomhet er også omtalt i disse retningslinjene.  

For å sikre god styring og kontroll med krav i Åpenhetsloven er det etablert flere prinsipper i våre policydokumenter. I innkjøpspolicyen vår er et av hovedprinsippene at anskaffelser skal være mest mulig bærekraftige. Det betyr at vi skal ta hensyn til miljø-, sosiale-, etiske-, arbeidsrettslige- og økonomiske forhold når vi gjør nye innkjøp. Vår rekrutteringspolicy har som prinsipp å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi har derfor stort fokus på å sikre god kjønnsbalanse, samt å ikke diskriminere på bakgrunn av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn.  

Utover overnevnte jobber vi med å få oversikt og kontroll på hvordan alle våre leverandører jobber med miljøvern, menneskerettigheter, arbeidsforhold og anti-korrupsjon. En redegjørelse for våre gjennomførte aktsomhetsvurderinger vil offentliggjøres på våre hjemmesider innen utgangen av juni 2023.  

Dersom du har spørsmål knyttet til Modhi’s arbeid med åpenhetsloven ber vi deg fylle ut skjemaet nedenfor. Alternativt kan skjemaet printes ut og sendes pr post. Henvendelsen din vil normalt bli besvart innen tre uker, og senest innen to måneder.